Team

Founder / co-owner

Matt Bremner

@evolvebikescanada

CO-OWNER

DYLAN METHOT

@dylan.evolvebikes

co-owner

Seb pilote

@seb.evolvebikes

XGames Action Sports Athlete

BRETT TURCOTTE

@TURCOTTE16

Coach /athlete

jeremy cole

@jeremy_c0le

PHOTOGRAPHER / ATHLETE

STERLING CHRISTENSON

@chi_stenson

ATHLETE

tommy shaw

@thomasshaw250

ATHLETE

ALEDA TORONITZ

@aleda_toronitz

MECHANIC / ATHLETE

JORDAN DUGUAY

@im_a_dreamA

MECHANIC / ATHLETE

PATRICIO FERRERA REYES

@patoferrerareyes

MARKETING + MEDIA

ALENKA MALI

@alenkaamali